Denne siden bruker Cookies for å bidra til en enklere surfeprosess. Fortsett å bruke denne siden dersom du godtar dette. Du kan lese mere om vår bruk av cookie ved å klikke MER nedenfor.

1. PRIS / BETALINGSVILKÅR

Prisene forstås netto pr. 30 dager, ekskl. merverdiavgift og miljøavgift (1%), FCA Stathelle. De er basert på tilbuds- / bekreftelsesdagens tollsatser, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. En slik justering baseres på den toll, avgiftssats eller valutakurs som gjelder på det tidspunkt vi selv må utrede eller har utredet beløpet. Vi kan imidlertid ikke foreta justering for endring som måtte inntreffe etter vi har mottatt betaling fra kunden, eller bekreftelse fra vår bank om slik betaling.

Ved valutaendring mindre enn 1½% bortfaller enhver prisjustering.

Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente iflg. den til enhver tid gjeldende rentesats i morarenteloven.


2. LEVERINGSTID

Den oppgitte leveringstid er basert på opplysninger fra våre leverandører. Vi fraskriver oss ansvar for følgene av forsinkelser. Forsinket levering gir alene ikke rett til annullering.

3. ASSURANSE

All forsendelse fra oss skjer for kundens risiko, med mindre vi er skriftlig anmodet, i god tid, om å forsikre varen helt fram.

4. REKLAMASJON

Ved mottagelse av varen må kunden inspisere denne og reklamere eventuelle åpenbare feil og mangler innen åtte dager fra varen er mottatt. Aksept av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes.

5. GARANTI / SERVICE

Garantitiden regnes fra vår forsendelsesdato, og gjelder i den utstrekning vi er dekket av våre leverandørers garantibestemmelser, i regelen 6 – 12 måneder.

Garantien dekker material- og produksjonsfeil, og er begrenset til gratis reparasjon og utskifting av deler på selgerens hovedverksted i den ordinære arbeidstid.

 

Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kunden.

Ønskes garantiservice utført hos kunden, belastes reise og diett etter regning.

Garantiansvaret bortfaller hvis:

a) Det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke.

b) Betalingsbetingelsene ikke oppfylles.

c) Varen er skadet som følge av ukyndig behandling.

Garantien omfatter ikke slitasje som følge av normalt bruk.

 

6. ANSVAR

Selger forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner. Se

pkt. 4.

 

Selger fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli voldt på grunn av feil eller mangler ved den leverte vare, dersom det ikke kan påvises at selgeren har vist uaktsomhet. Ansvaret vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til varens kostnad.

 

7. ANNULLERING / RETUR

Bindende kjøpsavtale er inngått når vi har bekreftet kundens ordre. Avtalen kan bare endres med vårt skriftlige samtykke, etter at den også er akseptert av vår leverandør.

 

8. SALGSPANT

Ved bestilling forbeholder vi oss salgspant i de spesifiserte varer til sikkerhet for betaling med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Videresalg til 3.-part er ikke tillatt før fullt oppgjør foreligger.

 

9. AKSEPT

Dersom skriftlig protest ikke foreligger innen åtte dager, ansees våre betingelser som godtatt.

 

10. UNNTAK

Unntak fra ovennevnte betingelser gjelder kun dersom selgers skriftlige bekreftelse foreligger om saken.

 

 

Prisene forestås: Ex Works  Stathelle. Inkl. emballasje, ekskl. merverdiavgift, med tillegg av 1% miljøgebyr.

Betalingsbetingelser: Netto pr. 30 dager.

Tilbudet er gitt på grunnlag av nå gjeldene valutakurser samt toll og avgiftssatser, og vi tar derfor forbehold om endringer av disse.

Tilbudet gjelder i 30 dager.

Vi håper De finner tilbudet i henhold til Deres ønske, og står gjerne til tjeneste med ytterlige opplysninger.